onderwijstijd

onderwijstijd

divider onderwijs

Onderwijsactiviteiten
Onder onderwijstijd vallen alle onderwijsactiviteiten die onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van docenten worden uitgevoerd en die deel uitmaken van het door de school geplande en voor de leerlingen verplichte onderwijsprogramma. De activiteiten houden rekening met de ontwikkeling van tieners in de verschillende leerjaren waaronder de natuurlijke behoefte van bewegen en zijn zodanig zinvol ingericht dat ze de leerlingen activeren en motiveren tot leren.

Aantal uren per opleiding
De overheid schrijft voor hoeveel uren les er minimaal per opleiding moet worden gegeven. Voor de mavo is dat 3700 klokuren en voor de havo 4700 (en vwo 5700). Binnen deze uren vallen alle lessen maar ook stages, projecten en de extra inhaaluren bij Heros.

Lesrooster
Alle onderwijsactiviteiten worden in een wekelijks lesrooster aangeboden. Bij Heros houden we in het rooster rekening met de gemiddelde concentratiespanne van een leerling op een dag en aan de natuurlijke behoefte van bewegen. Lessen duren twee klokuren waarbinnen veel afgewisseld kan worden tussen momenten van focus en van doen. De dag begint met bewegen en eindigt met creativiteit.

Meedenken over de planning en invulling van de onderwijstijd?
Dat kan via de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Jaarlijks wordt gezamenlijk vastgesteld met welke activiteiten het onderwijsprogramma wordt ingevuld, waarbij de kerndoelen en de exameneisen leidend zijn. Het gaat om een drietal zaken: welke soorten onderwijsactiviteiten worden ingepland als onderwijstijd; wat het beleid is voor het omgaan met lesuitval, bijvoorbeeld bij ziekte van een leraar; op welke dagen de school geen onderwijs verzorgt, bijvoorbeeld voor studiedagen.

Kijk voor een totaaloverzicht van de lessen in de onderbouw lessen of voor de bovenbouw mavo en de bovenbouw havo.