Schoolklimaat

schoolklimaat

divider leerlingen

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Goed onderwijs vraagt om een veilig schoolklimaat.  Bij Heros bieden we een prettige leer- en leefomgeving, waarin we met elkaar zorgen voor sociale, fysieke en psychische veiligheid. 

Een veilige school is voor ons een basisvoorwaarde voor leren.

Bij Heros monitoren we nauwgezet de ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen en de medewerkers en nemen passende maatregelen bij het voorkomen en afhandelen van incidenten. Hierbij werken we samen met de veiligheidspartners van Amstelveen. Wij actualiseren jaarlijks ons Schoolveiligheidsplan en werken samen met de Stichting School en Veiligheid voor passende voorlichting en training. 

Wij vinden dat het zorgen voor een veilig schoolklimaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Heros heeft een gedragscode waarin uitvoerig is beschreven hoe we met elkaar willen omgaan. We geven het goede voorbeeld en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. Hierdoor ontstaat vertrouwen en kunnen we nog meer op elkaar rekenen. Veiligheid is iets van ons allemaal. 

Bij het opstellen van passende leer- en leefregels worden de leerlingen actief betrokken. Daarnaast worden zij opgeleid tot mediator en leren op die manier zelf verantwoordelijkheid te nemen bij het oplossen van problemen en conflicten. Bij het tegengaan van pesten in de school spelen de leerlingmediators dan ook een belangrijke rol. Actief burgerschap maakt bij Heros een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Leerlingen leren medeverantwoordelijkheid te dragen en leveren daarmee een actieve bijdrage aan de maatschappij. Het leren omgaan met  verschillen en respect voor elkaar staat daarbij centraal. We herkennen en erkennen elkaar en iedereen doet mee. Bij Heros mag je zijn wie je bent.